Saturday, 19 January 2013

Skrifenn Deg warn Ugens - Kammneves Absorptyans

Kammneves Absorptyans  -  Absorption Spectrum

Linennow tewl gorrys war gammneves didorr, kawsys gans absorptyans an golow neb a dremen dre gass a dempredh isella es fenten an golow didorrva.

No comments:

Post a Comment